ส่งฟรีทั่วประเทศ!! เมื่อสั่งซื้อสินค้า 1000 บาทขึ้นไป! มีบริการเก็บเงินปลายทั่วไทย

Welcome to Pavilion Health Group

บริษัท พาวิลเลี่ยน เฮลท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการด้านการตลาด โดยเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า การให้คำปรึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ แผนองค์กร การจัดการด้านการตลาด การฝึกอบรม และการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและออฟไลน์
มุ่งเน้นที่กลุ่มสินค้าสมุนไพร สินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่น รวมไปถึงงานฝีมือต่างๆ

วิสัยทัศน์/Vision

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อสุขภาพของมวลมนุษย์  /To become part of  human’s health with  a lifetime happiness

พันธกิจ/Mission

1) สรรหาสินค้าและบริการที่เหนือกว่า เพื่อลูกค้ามี“ความสุข” สูงสุดในการเข้ามาใช้บริการ To assort among those products and serve the customers with happiness.

2) พัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพ เติบโต มั่นคง ซื่อสัตย์ ทั้งชีวิตการทำงานและครอบครัว To develop employees professionalism, growth, security and loyalty of both workplace and its family.

3) สร้างความเชื่อมั่น ความโปร่งใส และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น    To be more confident, responsible and its accountability in return to the stakeholders.

4) สร้างความไว้วางใจและโปร่งใสต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน To build trust and accountability with the key partners whose mindset is to grow in business particularly.

5) ตอบแทนสังคมด้วยการเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าใช้สถานที่ค้าขายอย่างทั่วถึง To open the Pavilion Land 24 hours to all the active members in order to participate the trading between and among the members without any charge.

ประวัติความเป็นมา/Our History

สำนักงานใหญ่บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

และมีแผนดำเนินการ “มักเฮิร์บ ฟาร์ม” Make Herbs Farm บนที่ดินมรดก  จำนวน 2 ไร่ 1 งาน ซึ่งไม่ได้มากมาย แต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย “ความรัก” จากบรรพบุรุษ เพื่อนำไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนอีกมากมาย

โดยตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถูกกำหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น Smart city และมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ทำให้เห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจและตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ด้วยการผสมผสานประสบการณ์ทั้งหมดของผู้ก่อตั้ง/ผู้ร่วมก่อตั้ง ประกอบด้วย ด้านการผลิตเกษตร การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ระบบสารสนเทศ การบริการ การบริหารและอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และสร้างโอกาสธุรกิจสำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ผู้ผลิต และนักลงทุน มาใช้บริการภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีแผนขยายสาขาไปยังขอนแก่นภายในปี 2565 หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ

สินค้าของเรา/Products&Services

5 เหตุผลที่คุณต้องเลือกสินค้าเรา  Five reasons, why you buying our products, we select all the products
1. เป็นสินค้าทำจากวัตถุดิบจากเกษตรกรของไทยและเป็นธรรมชาติ: ทำให้เกิดการจ้างงานและการพัฒนาประเทศบนรากฐานการทำเกษตร เพื่อ นำลูกค้าไปเยี่ยมชมแปลงผลิตในเมืองไทยได้   We Frist,All products produced from Thai farmers to increase

2. มีมาตรฐานรองรับทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตระดับส่งออก: สามารถตรวจสอบและการันตีความมีคุณภาพของแบรนด์นั้นๆได้ we select products that are certified by FDA,

3. มีผลงานวิจัยหรือผลการทดสอบรองรับ:  เอกสารงานวิจัยหรือผลการทดสอบจากห้องแลป Products

4. ได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง: การยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น

5. เป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการตรงจุด

กุญแจแห่งความสำเร็จ/Key of success

image

ความโปร่งใส และยึดหลักธุรกิจธรรมาภิบาล ซึ่งถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เจ้าของและไปสู่พนักงาน The transparency and business governance from the business owner to employees.

สถานที่ตั้งจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 20ปี สามารถเชื่อมโยงการค้า และการบริการได้อย่าง รวดเร็วและทั่วถึง The strategic location of 20-year intelligent urban development/smart city can link commerce and service fast and thorough.

ความเป็นเจ้าของร่วมของลูกค้า ด้วยกลไกการปันผลทั้งหมดคืนสู่สังคม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจ ยั่งยืนและพันธมิตรพร้อมเดินไปด้วยกัน Co-ownership of all customers can make sustainable business because the profits are checkable and divided into social.

ความเป็นเจ้าของร่วมของลูกค้า ด้วยกลไกการปันผลทั้งหมดคืนสู่สังคม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจ ยั่งยืนและพันธมิตรพร้อมเดินไปด้วยกัน Co-ownership of all customers can make sustainable business because the profits are checkable and divided into social.